Compassion

Trái tim thiền tập

Trái tim thiền tập

Phải công nhận là tôi cảm thấy hơi hồi hộp vì phải nói trước một đám đông quá lớn, và tôi muốn chắc là mọi việc phải được “đún...